Strateška studija utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Unešić za razdoblje 2015. – 2020.

Strateška procjena utjecaja na okoliš je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa. Strateškom procjenom stvara se osnova za promicanje održivog razvitka kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije, planove i programe pojedinog područja. Time se omogućava da se mjerodavne odluke o prihvaćanju strategija, plana i programa donose uz poznavanje mogućih značajnih utjecaja koje bi strategija, plan i program svojom provedbom mogao imati na okoliš, a nositeljima zahvata pružaju se okviri djelovanja i daje se mogućnost uključivanja bitnih elemenata zaštite okoliša u donošenju odluka.

Kod pojedinih cijena korišten je TISUP kao službeni izvor informacija o cijenama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Vrijednosti investicija u pojedinim modelima rezultat su projektantske prakse i mogu se koristiti kao orijentacija. Modeli koji su prezentirani u ovom programu predmet su konkretnih investicijskih programa ili analiza, prilagođenih jednostavnom pregledu s optimumom informacija za potencijalnog ulagatelja. Za realizaciju bilo kojeg modela potrebno je pristupiti izradi projekata kojima će se definirati tehnički, tehnološki, organizacijski i ekonomski parametri bitni za realizaciju.

Modeli se dakle moraju prilagoditi investitoru, a ovdje su prikazani zbog orjentacije i promidžbe pojedinih aktivnosti koje su na području općina slabije razvijene ili ne postoje. Ovim programom se je pokušalo naglasiti da je individualni projekt dio sustava i da jedinica lokalne uprave i samouprave može usmjeriti poduzetnike iz regije prema zajedničkom cilju.


Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik