Zahtjev za pristup informacijama

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ ,
Broj: 25/13), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 44. Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 10/09 i 05/13), načelnik Općine Unešić 7. veljače 2014. godine, donosi


ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje


Članak 1.

Mira Grbeša, administrativni referent, određuje se posebnom službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u nastavku teksta:
službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja poslove određene Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Članak 3.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Članak 4.

Pisani zahtjev za pristup informaciji podnosi se na adresu Općine Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40., 22323 Unešić, ili na broj fax-a: 022/860-546, ili e-mailom na adresu: opcina-unesic1@si.t-com.hr.
Usmeni zahtjev za pristup informaciji podnosi se na broj telefona 022/860-610, ili osobno na zapisnik svakim radnim danom od 8.00 do 13.00 sati.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.


Godišnja izvješća o provedbi ZPPI za 2020.

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI za 2019.

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI za 2018.

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI za 2017.Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik