Statut Općine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 33/09) i članka 27. Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/06), Općinsko vijeće Općine Unešić, na 2. sjednici, od 06. kolovoza 2009. godine, donosi
 

STATUT OPĆINE UNEŠIĆ


Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općina Unešić, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Unešić način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Unešić. 


Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik