Civilna zaštita

objavljeno: 23.12.2019.

 

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15 i 118/18), članka 34. Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 5/18 i7/18), a na prijedlog općinskog načelnika Općine Unešić, Općinsko vijeće Općine Unešić, na 12. sjednici, održanoj dana 29. studenog 2019. godine donijelo je

O D L U K U
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Unešić

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Unešić s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Unešić su:
1. Komunalno poduzeće EKO ZAGORA d.o.o. Unešić,
2. Osnovna škola Jakova Gotovca, Unešić,
3. Lovačko društvo „Prepelica“.

Članak 3.

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Unešić. Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke sudjeluju s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke, dostaviti će se izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Unešić, s mjerama i aktivnostima koje pravne osobe trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Članak 5.

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite u vlastitim operativnim planovima planirat će svoje mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

 Članak 6.

Općina Unešić će pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke podmiriti stvarno nastale troškove djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Unešić od dana 07. travnja 2017. godine („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 5/17).

 

Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik